Anunț privind înlocuirea unui partener în cadrul proiectului POSDRU/118/6.2/G/124561

Dată publicare: 21.05.2014

Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 94 emisă de AMPOSDRU privind modul de înlocuire a partenerilor în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 – 2013,

şi

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 64/2009 aprobate prin H.G.nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. C. D. Gherea, nr. 1, judeţul Ialomiţa, în calitate de beneficiar al proiectului POSDRU/118/6.2/G/124561 „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”, finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, face publică intenţia de înlocuire a partenerului, în vederea continuării implementării activităţilor proiectului.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la formare şi integrare/reintegrare a persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (în special a celor provenite din comunităţi rurale sau izolate), în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure şanse egale în integrarea pe piaţa muncii, prin oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere şi conştientizarea actorilor de pe piaţa muncii şi a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea de programe specifice pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a 210 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Ialomiţa, din care: 60 de persoane de etnie romă şi 150 de persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii, inclusiv monoparentale.

2. Furnizarea de programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor şi calificărilor de bază, adaptate atât pieţei muncii, cât şi nevoilor grupului ţintă. Din cele 210 de persoane vulnerabile apartinând grupului ţintă, 200 de persoane vor urma un curs de calificare/recalificare, pe domenii adaptate pieţei muncii şi nevoilor beneficiarilor.

3. Facilitarea accesului la ocupare a unui număr de 200 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din judeţul Ialomiţa şi implementarea de măsuri de acompaniere în vederea identificării şi menţinerii locului de muncă.

Activitatile proiectului:

A.1. Activităţi de management si monitorizare a proiectului (lunile 1-24)

A1.1. Organizarea echipelor de lucru din cadrul proiectului

A1.2. Planificarea detaliata si monitorizarea activitatilor proiectului

A1.3 Monitorizare, evaluare periodica si finala si raportare

A.2. Pregatirea si implementarea achizitiilor din cadrul proiectului (Lunile 1-24)

A.3. Informare si publicitate (Lunile 1-24)

A3.1. Organizarea conferintelor de presa (lansare si finala) si elaborarea comunicatelor de presa

A3.2. Realizarea si administrarea paginii web a proiectului

A3.3. Realizarea de materiale informative (banner, roll-up, brosuri, mape, pixuri)

A.4. Activitati pentru dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si pentru identificarea si dezvoltarea oportunitatilor de ocupare, inclusiv formare profesionala, grupuri de lucru, asistenta, consiliere, etc. (Lunile 1-24)

A4.1. Realizarea Bazei de date cu Persoanele Vulnerabile de la nivelul judetului Ialomita (Lunile 1-6)

A4.2. Promovarea activitatilor proiectului in comunitatile vizate, recrutarea si inregistrarea beneficiarilor proiectului (Lunile 2-23)

A4.3. Evaluarea psiho-sociala a beneficiarilor in vederea stabilirii modalitatilor individualizate de facilitare a accesului la educatie si integrare/reintegrare a persoanelor vulnerabile pe piata muncii si stabilirea planurilor individualizate de servicii (Lunile 3-23)

A4.4. Furnizarea de servicii de consiliere individuala pentru motivarea persoanelor din grupul tinta in vederea integrarii acestora pe piata muncii (Lunile 4-24)

A4.5. Organizarea de grupuri de sprijin pentru furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesionala pentru persoanele din grupurile vulnerabile (Lunile 9-24)

A4.6. Furnizarea de servicii de sprijin si asistenta beneficiarilor proiectului (mediere pe piata muncii) in vederea integrarii acestora pe piata muncii si monitorizarea post-angajare a acestora (Lunile 4-24)

A4.7. Organizarea Bursei Locurilor de munca pentru persoanele vulnerabile (Lunile 14-18)

A4.8. Servicii de acompaniere oferite beneficiarilor (Lunile 10-24)

A.5. Dezvoltarea si furnizarea ofertelor individualizate de formare profesionala care vizeaza nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competentelor de baza si certificarea acestora (Lunile 5-22)

A5.1. Analiza pietei muncii (a locurilor de munca accesibile in zonele de provenienta a beneficiarilor proiectului) (Lunile 5-22)

A5.2. Furnizarea de formare profesionala (de tip calificare/recalificare) pentru grupul tinta si monitorizarea cursurilor de formare (Lunile 8-22)

A.6. Dezvoltare profesionala si grupuri de lucru pentru organizatii relevante (Lunile 10-22)

A6.1. Organizarea a 5 ateliere de lucru cu participarea unor experti nationali si internationali pentru cel putin 50 de persoane din institutii publice si private cu atributii in domeniul incluziunii sociale si combaterii discriminarii pe piata muncii a persoanelor vulnerabile (Lunile 12-20 )

A6.2. Dezvoltarea si promovarea diferitelor forme de cooperare intre alti actori relevanti pe piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile prin organziarea de grupuri de lucru la nivelul judetului Ialomita (Lunile 10-12 si 18-20)

A6.3. Campanii pentru promovarea voluntariatului in activitatile dedicate integrarii pe piata muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune sociala si training pentru voluntarii selectati (Lunile 6-11)

A6.4. Campanii de sensibilizare a angajatorilor si angajatilor acestora, a comunitatilor locale si factorilor de decizie judeteni si locali cu privire la schimbarea atitudinii privind grupurile vulnerabile (Lunile 10-18)

Indicatori (1 output)

Nr. participantilor la programe de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile200
Nr. participantilor la programe de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane de etnie roma60
Nr. de participanti la instruire- acces pe piata muncii200
Nr. de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – acces pe piata muncii210
Nr. de participanti FSE – femei110
Nr. de particianti FSE – persoane de etnie roma60

Indicatori (2 results)

Ponderea participantilor la programe de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obtin certificare (%)80
Ponderea participantilor la programe de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obtin certificare, din care persoane de etnie roma (%)80
Ponderea persoanelor care in termen de 6 luni dupa participarea la programe integrate si-au gasit un loc de munca (%)25
Nr. de participanti la instruire care au gasit un loc de munca in termen de 6 luni – acces pe piata muncii50
Nr. de participanti la instruire certificati- acces pe piata muncii160

Perioada de implementare a proiectului: 01.11.2013 – 31.10.2015

Bugetul proiectului, conform Contractului de finantare:

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 2.011.816 lei

Valoarea finanţării nerambursabile eligibile: 1.971.579,68 lei

Contribuţia proprie asigurata de partener: 40.236,32 lei din care a fost validata suma de 1388,79 lei

Bugetul alocat D.G.A.S.P.C. Ialomita: 1.042.656 lei

Buget alocat Partenerului: 969.160 lei din care a fost validata prin prima cerere de rambursare suma de 66.710,4 lei

Categoriile de parteneri eligibili în cadrul acestui proiect sunt:

1. Cooperative sociale, asociatii de întrajutorare, ONG-uri cu activitate relevantă pentru specificul acestui DMI;

2. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici şi privati (HGR nr. 277 din 21 martie 2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca).

3. Institutii şi organizatii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;

4. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;

5. Organizatii sindicale şi patronate;

6. Furnizori de FPC autorizati, publici şi private (Conform OG nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare);

7. Furnizori de servicii sociale publici şi privati acreditati (Conform OG nr. 68/2003, Ordonanta nr. 86/2004, HG.nr. 1024/2004, Ordinul MMSSF nr. 383/2005 si HG nr. 1007/2005.

In cazul in care partenerul are calitatea de Furnizor de FPC autorizat, public şi privat, autorizat, Furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, public si privat, acreditat sau de Furnizor de servicii sociale public si privat, va furniza, in etapa de semnare a Acordului de parteneriat, autorizatia/acreditarea care atesta aceasta calitate.

Partenerul poate fi national sau transnational si trebuie să respecte regulile generale de eligibilitate mentionate în Ghidul Solicitantului – Conditii generale, subcapitolul 3.1.

Noul partener trebuie sa respecte urmatoarele cerinte, conform Instructiunii nr. 94, emisa de AM POSDRU:

– indeplineste toate conditiile din Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Specifice referitoare la statutul partenerilor;

– desfasoara activitati relevante pentru domeniul proiectului sau demonstreaza ca in obiectul de activitate al institutiei pe care o reprezinta se afla si activitatea / activitatile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener;

– demonstreaza ca are capacitate financiara si operationala la un nivel cel putin egal cu vechiul partener, astfel incat sa nu afecteze implementarea corespunzatoare a proiectului;

– va desfasura activitatile pentru care era responsabil partenerul inlocuit, conform Cererii de finantare si Acordului de Parteneriat initial.

Se vor transmite următoarele documente:

Pentru institutii publice:

(a) Declaratie din care să reiasă numărul, tipul şi anul emiterii actului de infiintare al institutiei respective, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al solicitantului.

(b) Bilantul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani ani fiscali încheiati. Bilantul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” şi formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilantul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia functionează, trebuie să fie vizibil numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul).

Pentru societătile comerciale înfiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată:

a) Documentele statutare, inclusiv actele aditionale, dacă există (copie);

b) Certificatul de înregistrare fiscală/CUI (copie);

c) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care să ateste că organizatia dumneavoastră nu este în stare de insolventă sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de către tribunal, nu sunt începute proceduri de aranjamente cu creditorii, nu are activitatea suspendată, nu este subiectul oricăror proceduri care se referă la astfel de situatii, sau nu este în orice situatie analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislatia şi reglementările nationale în vigoare (original+ copie);

d) Bilantul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiati. Bilantul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” şi formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilantul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia functionează, trebuie să fie vizibile numărul de înregistrare şi antetuI cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul)

e) Certificatul de atestare fiscală emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum şi a modelului şi continutului acestora. La sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisa la litera b) (in original sau copie legalizată).

Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agentia Natională de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice Judeteană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită in conformitate cu modelul prezentat în Anexa 21) a ordinului mai sus mentionat, în care acesta trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.

f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului administratiei şi internelor şi ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisă în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului administratiei şi internelor şi ministrului finantelor publice nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în

care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”.

Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la autoritătile administratiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, în care acesta trebuie să solicite şi eliberarea anexei mentionate anterior.

Pentru organizatii non-profit înfiintate în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare:

  1. Documentele statutare inclusiv actele aditionale şi hotărârile judecătoreşti de modificare, dacă este cazul (copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagina)

b) Hotărârea judecătorească de înfiintare (copie, cu mentiunea „conform cu originalul”, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului, pe fiecare pagină);

(c) Extras actualizat din Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor sau certificat emis de Judecătorie sau Tribunal, care să ateste numărul de înregistrare al organizatiei dumneavoastră şi situatia juridică a organizatiei (original sau copie legalizată);

(d) Bilantul contabil pentru fiecare din ultimii 2 ani fiscali încheiati. Bilantul contabil trebuie să cuprindă: formular 01 „Capitaluri” şi formular 02 „Rezultat patrimonial”. Bilantul contabil trebuie să fie copie a exemplarului depus la organul fiscal în raza căruia functionează, trebuie să fie vizibile numărul de înregistrare şi antetul cu datele de identificare complete (in copie conform cu originalul);

(e) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum şi a modelului şi continutului acestora. La sectiunea C „Informatii pentru verificarea eligibilitătii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma înscrisă la litera a) nu trebuie să depăşească 1/12 din suma înscrisă la litera b) (in original sau copie legalizată).

Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la Agentia Natională de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice Judeteană sau a Municipiului Bucureşti, după caz, o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21 a Ordinului mai sus mentionat, in care acesta trebuie să completeze şi rubrica destinată contribuabililor care solicită fonduri externe nerambursabile.

(f) Certificatul de atestare fiscală emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei şi internelor şi ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale (in original). Certificatul trebuie să fie însotit de Anexa privind verificarea eligibilitătii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisă in conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului administratiei şi internelor şi ministrului finantelor publice nr. 75/767/2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, în

care trebuie să fie precizat că solicitantul se încadrează, la data întocmirii certificatului de

atestare fiscală, in următoarea situatie: „obligatiile de plată scadente nu depăşesc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru încheiat”.

Pentru obtinerea acestui certificat, solicitantul trebuie să depună la autoritătile administratiei publice locale o cerere întocmită în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/1528/2006, in care acesta trebuie să solicite şi eliberarea anexei mentionate anterior.

Atentie!

Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF este un document esential în vederea semnării cordului de parteneriat. Vă rugăm să tratati cu maximă importantă acest document!

Vă reamintim că valabilitatea acestui document trebuie să cuprindă perioada estimată de semnare a contractului în conditiile în care el are o valabilitate de doar 30 de zile de la data eliberării.

Fiecare candidat, indiferent de forma de organizare, trebuie sa prezinte si urmatoarele documente:

– Scrisoare de intenţie/motivaţie;

– Lista cu proiecte derulate – în special proiecte din fonduri nerambursabile europene;

– Declaratie privind existenta resurselor administrative, prin indicarea numărului total de angajati în fiecare din ultimii 2 ani;

– Declaratie semnata de reprezentantul legal prin care organizatia isi asuma cofinantarea in cadrul proiectului si eventualele cheltuieli neeligibile aferente activitatilor pe care le vor desfasura in cadrul proiectului;

– CV-urile in limba romana, in format Europass (semnate pe fiecare pagina si datat) si documentele justificative pentru fiecare expert propus sa faca parte din echipa de experti pe termen lung, pentru urmatoarele pozitii:

  • expert informare si publicitate – expert tip A,
  • expert implementare – expert tip A,
  • asistent financiar – expert tip B,  
  • asistent social MC – expert tip B,
  • expert evaluare sociala si mediere (3 posturi) – expert tip B,  
  • coordonator tehnic – expert tip B,
  • responsabil angajatori – expert tip B,
  • psiholog – expert tip B.

– Anexa la anunt – Fisa partenerului

Conform Cererii de finantare si Acordului de Parteneriat initial, Partenerul nou va fi implicat în:

Implementarea proiectului, prin:

A1. Activităţi de management si monitorizare a proiectului;

A2. Informare şi publicitate;

A4.Activităţi pentru dezvoltarea potenţialului profesional al persoanelor vulnerabile şi pentru identificarea şi dezvoltarea oportunitătilor de ocupare, inclusiv formare profesională, grupuri de lucru, asistenţă, consiliere etc.;

A5.Dezvoltarea şi furnizarea ofertelor individualizate de formare profesională care vizează nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, inclusiv dezvoltarea competenţelor de bază şi certificarea acestora;

A6.Dezvoltare profesională şi grupuri de lucru pentru organizatii relevante.

Furnizare de expertiza, resurse umane si materiale

Va furniza expertiza si resurse umane pe durata de desfasurare a activitatilor in care acesta este implicat, punand la dispozitia proiectului expertii pe termen lung care vor desfasura activitatile din responsabilitatea Partenerului.

Finantarea proiectului

Conform Acordului de parteneriat initial, suma ce reprezenta cofinantarea suportata de Partener, in procent de 2% din valoarea totala eligibila a proiectului, era de 40.236,32 lei.

Avand in vedere validarea Cererii de rambursare nr. 1, contributia ramasa de suportat de catre noul Partener este in suma de 38.847,53 lei.

Ofertele vor fi transmise pe suport de hârtie, într-un plic sigilat la adresa: D.G.A.S.P.C. Ialomiţa, str. C. D. Gherea, nr. 1, cod postal 920033, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, până la data de 30.05.2014, ora 11,00.

Descărcați fișier: