Procedura de atestare în vederea exercitării profesiei de asistent maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată de către Comisia pentru Protecţia Copilului care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Ce presupune această profesie

 • O persoană atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educa la domiciliul său a doi copii sau a unui copil încadrat într-o categorie de handicap.
 • O alternativă benefică la îngrijirea în instituții a copiilor
 • O formă de ocrotire temporară
 • Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau pentru integrarea în familia de adopție

Care sunt drepturile asistentului maternal profesionist

 • Îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de muncă încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului;
 • Drepturi băneşti conform legislației în vigoare
 • Drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii, pe perioada existenţei raporturilor de muncă;
 • Dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiștilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

Care sunt obligaţiile asistentului maternal profesionist

 • să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor primiţi în plasament în vederea dezvoltării armonioase (fizică, psihică, afectivă şi intelectuală) a acestora;
 • să înţeleagă necesităţile specifice ale copiilor pe care îi ocroteşte temporar;
 • să ajute copilul să depăşească posibilele dificultăţi emoţionale sau de comportament;
 • să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membrii din familie;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor  în familia lor naturală sau la integrarea  acestora în familia  adoptivă;
 • să încurajeze menţinerea legăturilor copilului cu familia naturală şi să colaboreze cu aceasta în stabilirea planurilor legate de copil;
 • să se prezinte împreună cu copilul la sediul Serviciului Alternative Familiale, ori de câte ori este solicitat ;
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator;
 • să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copiii primiţi în plasament;
 • să participe la cursurile de pregătire profesională şi de specializare organizate de angajator;
 • să înţeleagă natura temporară a măsurii de plasament a copiilor;
 • să colaboreze cu asistentul social si psihologul în toate aspectele ce privesc copilul şi familia sa naturală şi să permită acestora monitorizarea activităţii lor profesionale şi a evoluţiei copilului în familia lor;
 • să informeze de îndată asistentul social responsabil de caz cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială care ar putea să influenţeze cresterea si dezvoltarea copilului sau orice problema legata de copilul aflat in plasament.

CINE POATE FI ATESTAT CA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST?

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au domiciliul stabil în județul Ialomița;
 • prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament ;
 • nu desfăşoară activităţi salarizate;
 • au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului său organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
 • persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Cum să devii asistent maternal profesionist?

      Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist vor adresa o cerere tip de evaluare a capacităţii lor către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița şi o vor depune la sediul instituţiei, la Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial  NUMAI după o discuţie iniţială cu asistentul social angajat în cadrul Serviciului.

Cererea va menţiona în mod obligatoriu numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura  simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârsta şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

CARE ESTE PROCEDURA DE EVALUARE?

 • evaluarea iniţială
 • etapa de formare

EVALUAREA INIŢIALĂ

     Capacitatea de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată, în termen de 90 de zile de la data înregistrării.

Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin:

 • interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social, prin care se determină profilul psihologic al solicitantului, motivaţia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte faţă de implicaţiile desfăşurării acestei activităţi;
 • vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificării condiţiilor de viaţă ale solicitantului şi a informaţiilor cuprinse în cererea de evaluare;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului;
 • evaluarea capacităţii solicitantului de îngrijire a unui copil;
 • orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.

După ce specialiştii instituţiei noastre vor efectua evaluarea solicitantului se vor anexă la cererea de evaluare următoarele documente:

 • copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului şi diploma de studii (ce dovedeşte că solicitantul este absolvent a cel puţin 10 clase);
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor care locuiesc cu solicitantul (se depun la momentul solicitării asistentului social) ;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile care împiedică desfăşurarea unei activităţi ca asistent maternal profesionist;
 • acte de identitate ale membrilor familiei (copie).

ETAPA DE FORMARE A ASISTENŢILOR MATERNALI PROFESIONIŞTI

      Se realizează în baza Ordinului nr. 137 din 2003 privind aprobarea programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti.

Programă analitică a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti conţine informaţii privind cunoaşterea primară şi aprofundată a condiţiilor creşterii şi îngrijirii unui copil.

CARE ESTE PROCEDURA DE ATESTARE?

      Solicitantul întocmeşte o cerere de eliberare a atestatului, care este înaintată Comisiei pentru Protecţia Copilului din subordinea D.G.A.S.P.C. Ialomița.

Serviciul pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală înaintează Comisiei pentru Protecţia Copilului dosarul solicitantului, însoţit de un raport de evaluare a capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist, care va menţiona cunoştinţele dobândite de acesta în urma cursurilor de formare profesională, precum şi propunerea motivate a celui care a efectuat evaluarea,referitoare la eliberarea sau,după caz,neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de trei ani şi poate fi reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecția Copilului.


Formulare utile: