Condiții de admitere în centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap

Admiterea în centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap:

 • Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila
 • Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia

Cine poate deveni beneficiar al serviciilor sociale (centrelor rezidențiale)?

 • Serviciile destinate persoanelor adulte cu handicap sunt organizate în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată) și ale H. G. nr. 867 din 2015 actualizată, pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale.
 • Centrele rezidențiale asigură servicii pentru persoanele adulte cu handicap care au domiciliul legal pe raza județului Ialomița.

– Beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia, ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila și ai Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “Kalina, Maria și Vlăduț” Slobozia sunt persoane adulte cu handicap indiferent de tipului acestuia.

– Pot beneficia de serviciile oferite de cele 3 centre rezidențiale,  persoanele adulte cu handicap care:

 • dețin certificat de persoană cu handicap, eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • au recomandare de internare de la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • nu pot beneficia de protecție și îngrijire la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate (conform art. 51, alin. (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată))

Care sunt documentele necesare pentru admiterea în centrele rezidențiale?

Actele necesare, stabilite de furnizorul de servicii sociale:

Documente privind persoana cu handicap:

 • Cererea de admitere din partea solicitantului de servicii sociale (persoana cu handicap) sau a reprezentantului legal / reprezentantului convențional, în original;
 • Acte de stare civilă (original și copii): act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, cupon de pensie), certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre divorț sau certificat deces, după caz;
 • Declarația pe propria răspundere a solicitantului de servicii sociale din care să reiasă că acesta nu are susținători legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte) sau întreținători legali (după caz);
 • Copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • Acte doveditoare privind veniturile, după caz: copie talon pensie recent, dacă este pensionar; adeverință de venit impozabil de la Administrația Financiară; adeverință cu terenul agricol declarat la Registrul agricol în anul în curs și copie după Contractul de arendare teren agricol; Declarația pe propria răspundere că nu are venituri;
 • Copia actului de proprietate a locuinței sau a actului în baza căruia persoana locuiește la adresă (a contractului de vânzare-cumpărare, copia actului de donație, copia actului de moștenire, copia contractului de închiriere);
 • Copii ale actelor juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, încheiate în scopul întreținerii și îngrijirii personale (contract de întreținere, contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, act notarial cu ocazia  înstrăinării de bunuri materiale), după caz;
 • Card de sănătate, eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.);
 • Acte medicale care să ateste starea de sănătate: analize medicale (V.D.R.L, examen coproparazitologic, testul HIV, antigen HBs, HCV); evaluare neuro-psihiatrică; evaluare psihologică;
 • Documente eliberate de medicul de familie: adeverință medicală care să precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase; recomandarea medicală din care rezultă îngrijirea și asistarea persoanei cu handicap în regim instituționalizat; scrisoare medicală către medicul unității de asistență socială;
 • Fișă de evaluare socio-medicală;
 • Anchetă socială / Raport de Anchetă Socială;
 • Dovada eliberată de serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei de domiciliu, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigură protecția şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 • Pentru persoanele care prezintă handicap mental / psihic: Sentința civilă prin care s-a dispus curatela pentru reprezentarea în relațiile cu centrul și copie de pe cartea de identitate / buletinul de identitatea pentru curator sau Hotărârea de punere sub interdicție – după caz și datele tutorelui.

Documente privind persoana cu handicap:

 • Acord de la autoritatea publică locală din care să reiasă că  realizează formalitățile de înmormântare a persoanei cu handicap, pentru persoana fără susținători legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte)
 • Declarație autentificată la notar din care să  reiasă că se realizează formalitățile de  înmormântare şi se asigură diferența de cost existentă între contribuţia lunară stabilită și contribuția persoanei asistate, pentru persoana cu handicap cu susținători legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte), cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorată de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

Documente privind susținătorii legali /reprezentanții legali/convenționali, după caz:

 • Copii ale actelor de stare civilă: act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, cupon de pensie), certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre divorț sau certificat deces, după caz;
 • Declarație pe propria răspundere cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana cu handicap, precum și acte doveditoare;
 • Acte doveditoare privind veniturile și / sau Declarație notarială privind participarea la plata contribuției din partea persoanei cu handicap, după caz.

Formulare utile: