Drepturile de transport interurban pentru persoanele cu dizabilități

Modificări aduse de HG 43/18.01.2024 privind modificarea și completarea HG nr.1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transportul interurban gratuit persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, pe baza unei cereri de opțiune, pentru una din cele patru posibilități:

  • acordarea gratuității la transportul interurban (eliberarea biletelor de călătorie gratuite),
  • decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul,
  • eliberarea bonurilor de carburant în format hârtie,
  • eliberarea cardului pentru carburant.

Opțiunea poate fi transmisă prin poștă sau curier, electronic pe adresa de e-mail a instituției, sau la registratura D.G.A.S.P.C. Ialomița (sau la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap – Prestații Sociale), de către persoana cu dizabilități, reprezentantul legal al acestuia, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, in baza unei măsuri de protecție specială.

La înregistrarea cererii la registratura instituției, se prezintă documentele de identitate in original, precum și documentele prin care  persoanele sunt desemnate reprezentant legal sau prin care se face dovada reprezentativității.

Acordarea bonurilor de carburant, alimentarea  cardurilor  de carburant sau decontarea carburantului se face astfel:

Semestrial dacă certificatul de încadrare în grad de handicap este permanent,

Trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice, pentru certificatele cu valabilitate anuală sau de 2 ani.

Cererea pentru decontarea carburantului se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării alimentarii (excepție, la începutul anului, bonurile să fie din anul curent) și este însoțită de bonurile fiscale in original și cu stampila societății de distribuție a produselor petroliere.

Documentele necesare pentru decontarea carburantului:

– bonurile fiscale în original, ștampilate

– copie după actul de identitate al persoanei cu handicap/reprezentantului legal,

– extras de cont, cu CODUL IBAN,

– copie după certificatul de încadrare în grad de handicap.

DGASPC acordă bonurile de carburant, eliberează cardurile de carburant și decontează carburantul către persoanele cu handicap grav sau accentuat, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentelor aferente.

Neexercitarea acestui drept în anul în curent,  nu poate fi reportat pentru anul calendaristic următor.