Condiții de admitere în centre rezidențiale pentru persoane vârstnice

Admiterea în căminele pentru persoane vârstnice:

 •  Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu
 •  Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinți

Cine poate deveni beneficiar al serviciilor sociale (centrelor rezidențiale)?

 1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cămine sunt persoane vârstnice, admise în centru după criterii de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale, cu respectarea misiunii/scopului centrului și a prevederilor art. 16 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Conform  prevederilor art. 16 din Legea nr. 17 din 2000 accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
 • necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 • nu se poate gospodări singură;
 • este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 • nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Centrele rezidențiale asigură servicii pentru persoanele vârstnice care au domiciliul legal pe raza județului Ialomița.


Care sunt documentele necesare pentru admiterea în cămin?

Actele necesare, stabilite de furnizorul de servicii sociale:

Documente privind persoana vârstnică:

 • Cererea de admitere din partea solicitantului de servicii sociale (persoană vârstnică) sau a reprezentantului legal/reprezentantului convențional, în original;
 • Declarația pe propria răspundere a solicitantului de servicii sociale  din care să reiasă că acesta nu are susținători legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte) sau întreținători legali;
 • Acte de stare civilă (original și copii): act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, cupon de pensie), certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre divorț sau certificat deces, după caz;
 • Acord de la autoritatea publică locală din care să reiasă că  realizează formalitățile de înmormântare a persoanei vârstnice, pentru persoana vârstnică fără susţinători legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte)
 • Declaraţie autentificată la notar din care să  reiasă că se realizează formalitățile de  înmormântare şi se asigură diferenţa de cost existentă între contribuţia lunară stabilită și contribuția persoanei asistate (a persoanei vârstnice), pentru persoana vârstnică cu susţinatori legali (fiu / fiică, soț / soție, părinte)
 • Acte doveditoare privind veniturile, după caz: copie talon pensie recent, dacă este pensionar; adeverință de venit impozabil de la Administrația Financiară; adeverință cu terenul agricol declarat la Registrul agricol în anul în curs și copie după Contractul de arendare teren agricol; Declarația pe propria răspundere că nu are venituri;
 • Copia actului de proprietate a locuinței sau a actului în baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresă (a contractului de vânzare-cumpărare, copia actului de donație, copia actului de moștenire, copia contractului de închiriere);
 • Copii ale actelor juridice translative de proprietate, cu titlu oneros sau gratuit, încheiate în scopul întreținerii și îngrijirii personale (contract de întreținere, contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, act notarial cu ocazia  înstrăinării de bunuri materiale), după caz;
 • Card de sănătate, eliberat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.);
 • Acte medicale care să ateste starea de sănătate: analize medicale (V.D.R.L, examen coproparazitologic, testul HIV, antigen HBs, HCV); evaluare neuro-psihiatrică; evaluare psihologică;
 • Documente eliberate de medicul de familie: adeverință medicală care să precizeze că nu suferă de boli infecto-contagioase; recomandarea medicală din care rezultă îngrijirea și asistarea persoanei vârstnice în regim instituționalizat; scrisoare medicală catre medicul unității de asistență socială;
 • Fișă de evaluare socio-medicală – geriatrică;
 • Anchetă socială/Raport de Anchetă Socială

Documente privind susținătorii legali /reprezentanții legali/convenționali, după caz:

 • Copii ale actelor de stare civilă: act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, cupon de pensie), certificat de naștere, certificat de căsătorie, hotărâre divorț sau certificat deces, după caz;
 • Declarație pe propria răspundere cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică, precum și acte doveditoare;
 • Acte doveditoare privind veniturile și/sau Declarație notarială privind participarea la plata contribuției din partea persoanei vârstnice, după caz.
 • Copie după actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei vârstnice care prezintă demență, prin care își pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică (curator, tutore).

Formulare utile: