Legislație specifică – adulți

Linii directoare privind adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă în vederea facilitării integrării profesionale a persoanelor cu handicap (Îmbunătățirile aduse de Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap).

Hotărârea nr. 1007 din 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539 din 2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 2003 privind serviciile sociale a detalii1

Ordonanța nr. 14 din 2003 (*actualizată*) privind infiintarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (actualizată până la data de 13 martie 2006*) a detalii2 

Ordonanța de urgenta nr. 170 din 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale detalii3

Ordonanţa de urgenţă nr. 130 din 2006 privind Inspecţia Socială detalii4

Ordonanţa de urgenţă nr. 97 din 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61 din 1993 privind alocaţia de stat pentru copii  detalii5 

Ordonanța nr. 30 din 2004  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170 din 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute in legi speciale detalii6

Ordonanţa de urgenţă nr. 14 din 2007  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii7 

Hotarârea nr. 1.434 din 2004 (*republicata*) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si funcționare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului *) detalii8

Hotarâre nr. 680 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap detalii9 

Hotarâre nr. 539 din 2005 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistență sociala și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68 din 2003 privind serviciile sociale (actualizată până la data de 12 septembrie 2005*) detalii10

Hotarârea nr. 430 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap detalii11

Hotărârea nr. 1177 din 2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 20 octombrie 2003 detalii12 

Hotărârea nr. 1175 din 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 detalii13

Hotărârea nr. 787 din 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107 din 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului detalii14 

Hotărârea nr. 268 din 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii15 

Hotărârea nr. 197 din 2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe detalii16

Legea nr. 7 din 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148 din 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului detalii17 

Legea nr. 17 din 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice detalii18

Legea nr. 19 din 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale detalii19 

Legea nr. 211 din 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130 din 2006 privind Inspecţia Socială detalii20

Legea nr. 239 din 2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14 din 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap detalii21

Legea nr. 241 din 2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri detalii22 

Legea nr. 246 din 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii detalii23 

Legea nr. 275 din 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii24 

Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii25

Legea nr. 448 din 2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii27 

Legea nr. 467 din 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14 din 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap  detalii28

Legea nr. 487 din 2002 sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburari psihice detalii29 

Legea nr. 783 din 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170 din 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale detalii30 

Ordinul nr. 106 din 2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual detalii31

Ordinul nr. 162 din 2002  pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea activității de informare și consiliere pentru persoanele cu handicap detalii32

Ordinul nr. 175 din 2006  privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap detalii33 

Ordinul nr. 245 din 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap detalii34 

Ordinul nr. 256 din 2007 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap detalii35 

Ordinul nr. 31 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap detalii36 

Ordinul nr. 363 din 2005 pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008 şi a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat in protecţia şi îngrijirea persoanei adulte cu handicap detalii37 

Ordinul nr. 367 din 2005 privind stabilirea Criteriilor pe bază cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap detalii38

Ordinul nr. 491 din 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale detalii39 

Ordinul nr. 60 din 2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate detalii40 

Ordinul nr. 62 din 2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia detalii41 

Ordinul nr. 649 din 2001  privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 detalii42

Ordinul nr. 1640 din 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate detalii43 

Ordinul nr. 11 din 2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap detalii44 

Ordinul nr. 319 din 2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav detalii45 

Ordinul nr. 73 din 2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap detalii46

 Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762 din 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap*) detalii47