Informare privind demararea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița anunță demararea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, in calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 3425/01.11.2018 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului este de 2.724.000,29 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 2.159.315,68 lei, iar contribuția beneficiarului este de 50.807,43 lei.

Perioada implementării proiectului este de 35 de luni, respectiv între 01.11.2016 – 30.09.2019  (este cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Prin acest proiect se urmărește reabilitarea termică și energetică a unui imobil aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomița, în care funcționează în prezent următoarele servicii: Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-psihic Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilului 3-18 ani Slobozia, Centrul Maternal Slobozia, Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie Slobozia și Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Creșterea eficienței energetice a clădirii aferente D.G.A.S.P.C. Ialomița situată în str.  C. D. Gherea, nr.7, municipiul Slobozia, județul Ialomița, prin soluții integrate constructive, de izolare termică și modernizare/reabilitare a instalațiilor care să conducă la emisii de CO2 de 25,33 kg CO2/mp/an. Prin expertiză tehnică și auditul energetic se propun soluții tehnice care  să ducă la: scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an] de la 159.50 la 33.44 (cu 79.04%); scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an] de la 969,661.11 la 351.178,26 (cu 63.78%); scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] de la 248.89 la 54.14 (cu 78.25%) și scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] de la 64.349 la 13.84 (cu 78.50%).
 • Reabilitarea termică și energetică a clădirii Complexului de servicii sociale Slobozia, în vederea creșterii performanțelor energetice, reducerii consumurilor energetice pentru încălzire, reducerii consumului de energie electrică și consumului de energie pentru producerea apei calde, conducând la un consum anual specific de energie primară de 150.55 kWh/mp/an. Prin aplicarea măsurilor de reabilitare și modernizare energetică se previzionează reducerea consumului anual specific cu 61,57%.

Beneficiari direcți ai acestui proiect sunt:

 • 152 de copii și adolescenți cu dizabilitați mintale, psihice, motorii sau asociate, cu vârste cuprinse între 3-18 ani consiliați și asistați prin centrul de recuperare și cei 27 de angajați ai centrului;
 • 70 de copii neglijați, abandonați sau gășiți nesupravegheați, copii delicvenți, cerșători, beneficiari ai Centrului de Primire în Regim de Urgență și cei 3 angajați ai Centrului;
 • 41 de cupluri mama-copil, beneficiare ale Centrului Maternal (media anuală) și cei 2 angajați ai Centrului;
 • 43 de beneficiari ai Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie (media anuală); 84 de beneficiari ai Centrului de primire în regim de urgență pentru persoanele fără adăpost (media anuală); cei 8 angajați care deservesc cele 2 centre menționate anterior.

Rezultatele proiectului:

R1: 1 procedură organizată de către D.G.A.S.P.C. Ialomița; 1 contract de servicii externalizate pentru consultanță în elaborarea cererii de finanțare și a machetelor financiare și consultanță în implementare, 1 cerere de finanțare, inclusiv machetele financiare realizate; dosarul administrativ al proiectului realizat și încărcat pe aplicația MY SMIS.

R2: Certificatul de Urbanism emis de Primaria Municipiului Slobozia;  Relevee; Certificat de performanta energetica; Audit; Expertiza tehnica.

R3: 1 echipa de implementare a proiectului, 1 plan implementare a proiectului realizat, 1 diagrama Gantt, 1 plan de comunicare, 1 echipa care va asigura consultanta in managementul implementarii proiectului (EME – 2 experti), 18 rapoarte lunare de progres, 6 rapoarte trimestriale de progres, 18 minute ale intalnirilor de progres, acte aditionale, notificari, graficul cererilor de rambursare/plata.

R4: 1 plan de achizitie, 12 dosare de achiziție, 11 contracte de servicii, 1 contract de lucrari, 2 cereri de oferta, procedura simplificata si 10 achizitii directe.

R5: 1 Proiect tehnic realizat, avize si autorizatii, inclusiv cea de construire obtinute.

R6: 1 obiectiv de investitii localizat in Slobozia, str. C. Dobrogeanu Gherea, nr.7, Judetul Ialomita, predat in vederea organizarii santierului, 1 proces verbal, de punere la dispoziție a amplasamentului respectiv, de preluare a amplasamentului de catre operatorul economic care va executa lucrarile de reabilitare.

1 raport final cu detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de catre dirigintele de santier; 1 cladire reabilitata termic, energetic si data in folosinta, 1 proces verbal de  recepție la terminarea lucrarilor; 1 proces verbal de recepție finala, 1 cartea tehnica a construcției.

R7: 1 cladire cu o suprafata utila de 2474,96 mp, reabilitata termic si energetic, supravegheata atat de Dirigintele de santier cat si de Proiectant, 14 rapoarte de activitate lunare ale dirigintelui de santier privind întocmirea lucrarilor.

R8: 1 panou temporar si 1 placa permanenta realizate si montate, 2 conferinte de presa, la începutul si la finalizarea proiectului, 3 comunicate de presa, 20 de afise de promovare a proiectului A3, 18 informari pe site-ul beneficiarului privind progresul proiectului si 3 informari privind folosirea surselor de energie neconventionale si/sau regenerabile.

R9: 6 auditari realizate de un auditor extern CAFR care vor viza progresul tehnic al proiectului si cheltuielile realizate in vederea atingerii obiectivelor proiectului.

R 10: Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de la 159,50 la 33,44.

Consumul anual specific de energie primara (kWh/an) de la 969.661,11 la 351.178,26

Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep) de la 64,349 la 13,84

Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total de la 391,79 la 78,91, din care pentru încalzire de la 248,89 la 77,34

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, de la 0 la 55,54, din care:

– pentru încalzire de la 0 la 19,83

– pentru preparare apa calda de consum de la 0 la 31,12.

– electric de la 0 la 4,59.

Indicatorii proiectului

După implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice (utilizând RES):

 • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an] de la 159,50 la 33,44 (79,04%);
 • Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an] de la 969.661,11 la 351.178,26 (63,78%);
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încalzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] de la 248,89 la 54,14 (78,25%);
 • Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] de la 64,349 la 13,84 (78,50%).
 • După implementarea măsurilor de creștere a eficienţei energetice (fără utilizare RES):
 • Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră [echivalent to CO2/an] de la 159.50 la 62,69 (60,70%);
 • Scăderea consumului anual de energie primară [kWh/an] de la 969.661,11 la 372.615,13 (61.57%);
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încalzire din surse neregenerabile [kWh/m2/an] de la 248,89 la 77,34 (68,93%);
 • Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile [tep] de la 64,349 la 25,66 (60,13%)

Pentru informații suplimentare despre proiect:

Direcția Generală de Asistență Socială șți Protecția Copilului Ialomița

Manager de proiect: Marcu Paul

Telefon: 0243/2016101 Fax: 0243/233407 E-mail: office@dpcialomita.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: http://www.fonduri-ue.ro/ ; http://www.inforegio.ro/ro/ ; https://www.facebook.com/inforegio.ro