Legislație - adulți

 

LINII DIRECTOARE privind adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă în vederea facilitării integrării profesionale a persoanelor cu handicap (Îmbunătățirile aduse de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap)

 

Hotarire nr. 1007 din 01/09/2005 privind modificarea Hotăririi Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale a detalii1

ORDONANTA nr. 14 din 30 ianuarie 2003 (*actualizata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap (actualizata pana la data de 13 martie 2006*) a detalii2 

Ordonanta de urgenta nr. 170 / 4 noiembrie 1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute in legi speciale idetalii3

Ordonanţă de urgenţă nr. 130/2006   privind Inspecţia Socială i detalii4

Ordonanţă de urgenţă nr. 97/2007  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii  detalii5 

Ordonanta nr. 30 din 29/01/2004  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute in legi speciale detalii6

Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2007  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii7 

HOTARARE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*republicata*) privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului *) detalii8 

HOTARARE nr. 680 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap detalii9 

HOTARARE nr. 539 din 9 iunie 2005 (*actualizata*) pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, precum si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale (actualizata pana la data de 12 septembrie 2005*) detalii10 

HOTARARE nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap detalii11

Hotărire nr. 1177 din 2 octombrie 2003 privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 20 octombrie 2003 detalii12 

Hotarire nr. 1175 din 29/09/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 detalii13

Hotărire nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului detalii14 

HOTARARE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii15 

Hotarire nr. 197 din 09/02/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional in domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi in domeniul asistenţei sociale a persoanelor virstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei in familie şi a finanţării acestor programe detalii16 

Lege nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei in vederea creşterii copilului detalii17 

Lege nr. 17 din 06/03/2000 privind asistenta sociala a persoanelor virstnice detalii18

Legea nr. 19/27 din martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale -detalii19 

Lege nr. 211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială detalii20

LEGEA nr. 239 din data de 06/06/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap detalii21

Lege nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri detalii22 

Lege nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii detalii23 

Lege nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii24 

Lege nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii25

Lege nr. 448/2006  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap detalii27 

L E G E nr. 467 din 4.11.2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap  detalii28

Lege nr. 487 din 11/07/2002 sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice detalii29 

Legea nr. 783 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, in mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute in legi speciale detalii30 

Ordin nr. 106 din 26/05/2006  privind aprobarea Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual detalii31

ORDIN nr. 162 din data de 16 /12/ 2002  pentru aprobarea Normelor privind desfasurarea activitatii de informare si consiliere pentru persoanele cu handicap detalii32

Ordin nr. 175/2006  privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane adulte cu handicap detalii33 

Ordin nr. 245 din 14/09/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap detalii34 

Ordin nr. 256/2007 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap detalii35 

Ordin nr. 31/2007 privind aprobarea Metodologiei de control, inspecţie şi monitorizare, aplicabilă in domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap detalii36 

Ordin nr. 363 din 23/11/2005 pentru aprobarea Planului naţional privind formarea personalului din sistemul de protecţie a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2008 şi a Programei-cadru de instruire specifică a personalului implicat in protecţia şi ingrijirea persoanei adulte cu handicap detalii37 

O R D I N 367/30.11.2005 privind stabilirea Criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor in domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap detalii38

Ordin nr. 491 din 23/05/2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta medico-sociale detalii39 

Ordin nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate detalii40 

Ordin nr. 62/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia detalii41 

Ordin nr. 649 din 25/04/2001  privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000 detalii42

Ordin nr. 1640/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate detalii43 

Ordin nr. 11/2008 privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor şi criteriilor pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor in domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap detalii44 

Ordin nr. 319/2007 privind aprobarea Tematicii instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav detalii45 

Ordin nr. 73 din 30/03/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programelor de interes national in domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu handicap detalii46

 Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește incadrarea in grad de handicap*) detalii47

 

categoria articolului: 
legislatie