Încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte cu dizabilități

Încadrarea în grad de handicap a persoanelor adulte cu handicap

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

 • cerere-tip de evaluare complexă;
 • copie de pe documentele de identitate;
 • documente medicale:
  1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
  2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;
  3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
  4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;
 • ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat- în cazul salariaţilor, copie după decizia de pensie invaliditate/limită vărstă şi talonul de pensie -în cazul pensionarilor, adeverinţa eliberată de către administrația fiscală, în cazul persoanelor fără venituri.

Documentele prevăzute mai sus se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap. SECPAH poate solicita completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de evaluare propriu-zisă.

Dosarul se poate depune la registratura primăriei din localitate şi se transmite la DGASPC de către acestea în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare. Dosarele depuse la registratura DGASPC se transmit SECPAH în termen de 24 de ore de la înregistrare, sau sunt depuse direct de către persoana cu handicap sau reprezentanţii acestora la Serviciul de Evaluare Complexă.

Program cu publicul Serviciul de Evaluare Complexă : Luni - Joi 8:00 - 16:30

Persoanele solicitante, în vederea încadrării în grad de handicap, depun dosarul cu actele necesare spre analiza  SEC - ului  care le programează în limita unui număr de 30, respectiv 40 de bonuri de ordine pe zi, însă evaluările continuă până la sfârşitul programului de lucru.

SECPH  verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, iar dacă dosarul este complet, persoana este evaluată.

 Evaluarea complexă a persoanelor adulte se poate realiza în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi a documentelor la SECPAH, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, în vigoare.

În cazul persoanelor nedeplasabile evaluarea complexă se efectuează la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale.  Unul sau mai multi specialisti din cadrul serviciului de evaluare complexă şi uneori si managerul de caz din cadrul direcţiei se deplasează la domiciliul persoanei cu handicap sau în unitatea spitalicească unde se află, după caz. Deplasarea în teren se realizează săptămânal, în funcţie de numărul persoanelor nedeplasabile şi a planificării aprobate de către şeful de serviciu şi a directorului DGASPC.

Cererile-tip, însoțite de toate documentele necesare, privind încadrarea în grad de handicap a persoanei adulte cu dizabilități, pot fi trimise pe adresa de e-mail : sec_adulti_il@dpcialomita.ro

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
Microsoft Office document icon cerereevaluare-anexa4-completa.doc28.5 KB
categoria articolului: 
utile