Concurs pentru ocuparea a 16 posturi contractuale de execuție vacante

Nr. 19144 / 05.11.2015

ANUNŢ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în Slobozia, str. C. D. Gherea, nr. 1, organizează la sediul instituției, concurs pentru ocuparea a 16 posturi contractuale de execuţie vacante, în baza H.G.R. nr. 286/2011, modificat și completat de H.G.R. nr. 1027/2014, după cum urmează:

Medic specialist – 1 post în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor medicale, specialitatea medicină generală, medicină de familie;
 • aviz anual al Colegiului Medicilor;
 • asigurare de răspundere civilă profesională.

Inspector de specialitate I – 1 post în cadrul Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime de minim 9 ani în resurse umane și salarizare bugetară;
 • posesor al certificatului de calificare ʺOperator introducere, validare și prelucrare dateʺ.

Inspector de specialitate III – 1 post în cadrul Serviciului Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

Condiții specifice:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic;
 • vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 2 ani;
 • posesor al certificatului de calificare ʺOperator introducere, validare și prelucrare dateʺ.

Asistent social practicant S.S. – 1 post în cadrul Serviciului pentru Îngrijirea de Tip Familial și Asistență Maternală

Condiții specifice: – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea asistență socială;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 3 ani

– aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

Asistent medical PL. – 1 post în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ʺing. Vadim Rusuʺ Balaciu

Condiții specifice: – absolvent școală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;

– aviz de liberă practică OAMGMAMR – asistent medical generalist;

– asigurare de răspundere profesională;

– vechime în specialitate de minim 1 an.

Asistent medical PL. – 1 post în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice Fierbinți

Condiții specifice: – absolvent școală postliceală sanitară, specialitate asistent medical generalist;

– aviz de liberă practică OAMGMAMR – asistent medical generalist;

– asigurare de răspundere profesională;

– vechime în specialitate de minim 1 an.

Referent S.M. – 1 post în cadrul Serviciului de Evaluare și Monitorizare

Condiții specifice: – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Educator S.M. – 1 post în cadrul Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia

Condiții specifice: – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– experiență de minim 2 ani în activitatea cu copii.

Educator S.M. – 1 post în cadrul Căsuței de Tip Familial ʺRalucaʺ Slobozia

Condiții specifice: – studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– experiență de minim 2 ani în activitatea cu copii.

Muncitor calificat ( frizer) – 1 post în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia

Condiții specifice: – studii generale/medii;

– absolvent de studii care să ateste calificarea de frizer sau posesor de certificat eliberat în urma absolvirii unui curs de calificare în ocupaţia frizer.

Paznic – 1 post în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie Slobozia;

Condiții specifice: -studii generale/medii;

– posesor al atestatului pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine.

Infirmieră – 1 post în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia

Condiții specifice: absolvent de studii generale.

Infirmieră – 1 post în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ʺing. Vadim Rusuʺ Balaciu

Condiții specifice: absolvent de studii generale.

Infirmieră – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila

Condiții specifice: absolvent de studii generale.

Îngrijitor – 1 post în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice ʺing. Vadim Rusuʺ Balaciu;

Condiții specifice: absolvent de studii generale.

Îngrijitor – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți Movila.

Condiții specifice: absolvent de studii generale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra unanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor;
 2. proba scrisă/proba practică;
 3. interviul.

Proba practică a fost stabilită ca probă de examen/concurs doar pentru candidaţii care vor participa la examen/concurs în vederea ocupării posturilor de muncitor calificat – frizer, infirmieră și îngrijitor, deoarece este necesară verificarea abilităţilor practice ale acestor candidaţi.

Concursul se va desfășura la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor de participare – 06.11.2015 – 19.11.2015, ora 14,00

Selectarea dosarelor depuse de către candidaţi – 23.11.2015, ora 14,00

Rezultatele selectării dosarelor – 24.11.2015, ora 14,00

Depunere contestații privind rezultatele selectării dosarelor – 25.11.2015, ora 14,00

Răspuns contestații privind rezultatele selectării dosarelor – 26.11.2015, ora 14,00

Susţinerea probei scrise –10.12.2015 – începând cu ora 10,00

Comunicare rezultate probă scrisă – 11.12.2015, ora 14,00

Depunere contestații privind rezultatele la proba scrisă – 14.12.2015, ora 14,00

Răspuns contestații privind rezultatele la proba scrisă – 15.12.2015, ora 14,00

Susținerea probei practice – 11.12.2015 – începând cu ora 10,00

Comunicare rezultate proba practică – 14.12.2015, ora 10,00

Depunere contestații privind rezultatele la proba practică – 14.12.2015, ora 16,00

Răspuns contestații privind rezultatele la proba practică – 15.12.2015, ora 14,00

Susţinerea interviului –16.12.2015 – începând cu ora 10,00

Comunicare rezultate interviu – 17.12.2015. ora 14,00

Depunere contestații privind rezultatele la proba interviului – 18.12.2015, ora 14,00

Răspuns contestații privind rezultatele la proba interviului – 21.12.2015, ora 14,00

Rezultatele finale ale concursului – 22.12.2015, ora 12,00.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția organizatoare;

d) carnetul de muncă și după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar;

f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ( care va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministeru Sănătății ;

g) curriculum vitae.

Documentele prevăzute la lit. b-d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de participare la concurs vor fi depuse la sediul D.G.A.S.P.C. Ialomița, camera 2, în perioada 06.11.2015-19.11.2015.

Candidaților le revine obligația de a completa dosarul de participare la concurs potrivit prezentului anunț.

Tematica și bibliografia concursului pentru ocuparea postului de medic specialist

Tematica:

 1. Criterii medicale de încadrare în grad de handicap
 2. Rolul medicului în cadrul echipei de evaluare a persoanei adulte cu handicap. Evalarea medicală
 3. Drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap
 4. Atribuţiile Direcţiei Generale de Asisitenţă Socială şi Protecţia copilului
 5. Atribuţiile Serviciului de Evaluare Complexă pentru Persoane adulte cu Handicap
 6. Pneumologie (BPOC, TBC, astm bronşic, cancerul pulmonar)
 7. Cardiologie (HTA, tulburări de ritm, angină pectorală, IM, stenoze şi insuficienţe mitrală şi aortică, pericardite, bolile venelor şi arterelor)
 8. Gastroenterologie (esofagita, cancerul esofagian, boli de reflux gastro-esofagian, gastrite acute şi cronice, ulcer gastric şi duodenal, cancerul gastric, hepatite cronice, ciroze hepatice, colecistita acută şi cronică, pancreatita acută şi cronică)
 9. Boli de nutriţie şi metabolism (diabet zaharat, obezitate, gută)
 10. Nefrologie (glomerulonefrite, sindromul nefrotic, cancerul renal, IR acută şi cronică)
 11. Hematologie (anemii, sindroame hemoragice, leucemii)
 12. Reumatologie (poliartrita reumatoidă, spondilita anchilozantă, boala artrozică)
 13. Endocrinologie (afecţiunile hipofizei şi hipotalamusului, gl.tiroude şi paratiroide, gl. suprarenale, gonadelor)
 14. Neurologie (AVC, epilepsia, procese expansive cerebrale, neuroinfecţii, paralizii periferice, boala Parkinson)
 15. Psihiatrie (tulburarea autistă, demenţele)
 16. Dermatologie (colagenoze, tumori maligne)
 17. Obstetrică şi ginecologie (cancerul uterin, ovarian, de sân)
 18. Ortopedie (coxartoză, picior eguin, luxaţii congenitale de şold, osteita şi osteomielită, traumatisme, tumori osoase.

Bibliografia:

 1. Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr.762/1992/2007 pentzru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
 2. Hotărârea Guvernului nr.430/16.04.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
 3. Ordin nr.2298/23.08.2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap
 4. Hotărârea Guvernului nr.1434/02.09.2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului
 5. Legea nr.448-06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – actualizată
 6. Manual de medicină internă – editat după anul 1995.

Tematica şi bibliografia concursului pentru ocuparea postului de asistent social practicant

Tematica :

 • Intervenţia în situaţii de criză
 • Rolurile asistentului social
 • Managementul de caz. Standardele minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului
 • Servicii alternative la instituţionalizare
 • Metode de evaluare a situatiei sociale a copilului şi familiei acestuia: interviul, observaţia, chestionarul, ancheta socială
 • Prevenţi . Dezvoltarea comunitară şi forme de intervenţie.

Bibliografia:

– Centru de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale Bucureşti – Asistentul Social

– HOLT România – Ghiduri de buna practică în asistenţa socială a copilului şi familie, Ed. “Lumen”, 2002.

– Ruxandra Răşcanu – Psihologie medicala şi asistenţa socială, Ed. Ştiinţa şi Tehnica, Bucuresti, 1996

– Cadrul legislativ în domeniul protecţiei copilului şi a celui cu dizabilităţi:

 • Legea nr. 272/2004 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Hotărârea de Guvern nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului
 • Hotărârea de Guvern nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocotirea părinţilor săi.
 • Hotărârea de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011 actualizată
 • Hotărârea de Guvern nr. 679/ 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.
 • Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistent maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde.
 • Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, nr. 1733/19.08.2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament.

– Monitorul oficial nr.869/2004 – Monitorul oficial nr.905/2011

– Monitorul oficial nr.872/2004 – Monitorul oficial nr.159/2014

– Monitorul oficial nr.443/2003 – Monitorul oficial nr. 680/2015

Bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate

1. Legea nr. 53/24.01.2003 – Codul Muncii, republicat, actualizat;

2. Legea – Cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată;

3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/08.12.2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, actualizată;

5. Hotărârea Guvernului României nr. 52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010, actualizată;

6. Hotărârea Guvernului României nr. 250/08.05.1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile automone cu specific deosebit și din unitățile bugetare – republicată, actualizată;

7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/17.11.2005 – privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

8. Hotărârea Guvernului României nr. 500/18.05.2011 privind registrul general de evidență a salariaților, actualizată;

9. Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/28.02.2003 privind aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă – cu modificările și completările ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului României nr. 1434/02.09.2014 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, actualizată;

11. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Tematica și bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor de asistent medical

Tematica:

 1. Etica şi deontologia în exercitarea profesiei de asistent medical
 2. Patología vârstnicului. Cunoaşterea etapelor procesului de îngrijire
 3. Urgenţe medico-chirurgicale – insuficienţa respiratorie acuta, criza de astm bronşic, hemoptizia, IMA, angor pectoral, colica biliară, colica renală, AVC, şocul anafilactic, urgenţe abdominale
 4. Cunoaşterea normelor sanitare antiepidemice din sistemul de sănătate privind metodele de prevenire şi tehnici de intervenţie (asepsia şi antisepsia)
 5. Prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, colectarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

Bibliografia:

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi locuinţele protejate pentru persoane adulte cu handicap – Monitorul Oficial, Partea I, nr.116/13.02.2015

2. Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul cadru de funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului – republicată, actualizată

3. Urgenţe medico-chirurgicale. Autor – Lucreţia Titircă, Editura Medicală, 2007

4. Manual de medicină internă pentru cadrele medii. Autor – Corneliu Borundel, Editura All, 2000

5. O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR.

Tematica și bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor de educator

Cadrul legislativ în domeniul protecţiei copilului:

 • Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulu, actualizată
 • Standardele minime obligatorii privind serviciile de protecţie a copilului de tip rezidenţial
 • Hotararea nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta si protectia copilului, republicată, actualizată.
 • Etapele de dezvoltare ale copilului şi nevoile specifice fiecărei etape
 • Planul de servicii şi programul de intervenţie personalizat
 • Atribuţiile educatorului în cadrul serviciilor de protectie a copilului
 • Metode si mijloace folosite in educatia copiilor

– Ursula Şchiopu, Emil Verza – Psihologia vârstelor, Ed. Didactica şi Pedagogică, Bucureşti 1997

– Constantin Cucoş – Pedagogie, Ed.Polirom Iasi, 1996

– Asociaţia RENINCO România – Ghid de predare-învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale

– Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale Bucureşti-Educatorul specializat

– Monitorul Oficial nr. 159/05 martie 2014, Partea I

Monitorul Oficial nr. 222/15 martie 2004

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de referent

 1. Legea nr. 272/2004, republicată, actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 2. Legea nr. 273/2004, republicată, actualizată, privind procedura adopţiei
 3. Legea nr. 292/2004 a asistenței sociale, actualizată
 4. Ordonanța nr. 68/2003, actualizată, privind serviciile sociale
 5. Legea nr. 448/2006, republicată, actualizată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 6. Hotărârea de Guvern nr.1437/2004, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului
 7. Hotărârea de Guvern nr. 1434/2004 , republicată , actualizată, privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Tematica și bibliografia pentru ocuparea postului de paznic

Tematica :

 1. Definirea noțiunii de pază și protecție”
 2. Forme de pază
 3. Sisteme, tehnici de protecție și de alarmare împotriva efracției
 4. Selecția și angajarea personalului de pază
 5. Atribuțiile personalului de pază
 6. Obligațiile Ministerului Afacerilor Interne
 7. Răspunderi și sancțiuni
 8. Funcțiile îndeplinite de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului.
 9. Atribuțiile îndeplinite de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, în domeniul persoanelor adulte

10.Atribuțiile colegiului director al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

11.Atribuțiile directorului executiv al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului

Bibliografia:

 1. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată
 2. Hotărârea Guvernului României nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 3. Hotărârea Guvernului României nr. 1017/11.12.2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 301/11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 4. Hotărârea nr. 1434/2004, republicată, privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243/231088, interior 119, Serviciu Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

În condiţiile modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfăşurarea concursului, se va face publicitatea modificării respective prin aceleaşi mijloace prin care s-a facut şi publicitatea concursului, candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.

DIRECTOR GENERAL 
Prof. Paul Marcu
 DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Lucreţia Buda

Fișiere: