Anunț privind selectarea de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul Programul RO10

Anunţ – selectarea de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul Programul RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009 – 2014, Operator de Program – Fondul Roman de Dezvoltare Socială (FRDS).

13.02.2014

ANUNȚ

privind selectarea de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul Programul RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale

Apelul pentru propuneri de proiecte “SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţie de risc”
 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009 -2014 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009 -2014 aprobate prin Ordinul nr.1683/659 al viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget şi al ministrului fondurilor europene

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa anunţă deschiderea selecţiei de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul Apelului pentru propuneri de proiecte “SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţie de risc”, din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care să vizeze îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc (cu atenţie specială acordată celor de etnie romă) prin implicarea mai activă în evoluţia lor a părinţilor/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunităţii în general, precum şi iniţierea/pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.

Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

  1. Amenajarea unui centru de resurse pentru tineri din grupuri vulnerabile în mun.Slobozia
  2. Consilierea, evaluarea şi asistenta tinerilor şi familiilor acestora în vederea depăşirii unor situaţii dificile, definitivării şcolii şi integrării profesionale
  3. Campanii de informare şi educare pentru creşterea nivelului de conştientizare privind diferite subiecte de sensibilizare şi educaţie a tinerilor şi familiilor lor;
  4. Acţiuni complementare menite să îmbunătăţească integrarea socială (ex., educaţie pentru sănătate, educaţie pentru un mediu curat, promovarea înţelegerii interculturale, rezolvarea nevoilor specifice ale copiilor care îi împiedică să meargă la școală, lucru cu părinţii/ tutorii sau alţi membri ai comunităţii etc);
  5. Sesiuni de formare pentru tineri în diferite domenii (învăţarea unei limbi străine, iniţiere calculator, cursuri de baby sitter, îngrijitor bătrâni la domiciliu, competente antreprenoriale, lucrător în comerţ,etc.)
  6. Sesiuni de formare pentru specialiştii/personalul care furnizează servicii tinerilor aflaţi în situaţie de risc cu scopul de a dobândi noi cunoştinţe şi abilităţi specifice pentru a lucra cu ei;
  7. Consultanta pentru tineri întreprinzători şi părinţi în vederea intierii unei afaceri
  8. Organizarea unor concursuri cu premii pentru tineri
  9. Alte activităţi inovative cu scopul de a contribui la incluziunea socială a tinerilor în situaţii de risc.

Profilul partenerilor

Sunt aşteptate propuneri din partea ONG-urilor cu experienţă relevantă în domeniul proiectului care respectă următoarele condiţii de eligibilitate:

– este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale;

– are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;

– are o experienţă relevantă în furnizarea de servicii pentru beneficiari în domeniul abordat de proiect (ONG-ul a gestionat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte relevante în acest domeniu, în ultimii cinci ani);

– dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduită profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Durata proiectului va fi de maxim 22 de luni, iar în selecţia partenerilor se va avea în vedere capacitatea entităţilor private interesate să se implice ca parteneri în acest proiect de a susţine activităţile pentru care DGASPC Ialomiţa nu dispune de resursele necesare.