Anunt privind angajarea de personal contractual – perioadă determinată

ANUNŢ ANGAJARE PERSONAL CONTRACTUAL –  PERIOADĂ DETERMINATĂ

Având în vedere:

 • Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 27 alin. (1) care prevede că ”instituțiile și autoritățile publice pot angaja personal fără concurs, în funcție de nevoile determinate de prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă și exclusiv pentru activități legate de aceasta, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă” ;
 • Deficitul personalului de îngrijire și asistență din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia;

   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. C. D. Gherea nr. 1, angajează pe perioadă determinată 6 posturi de infirmieră și 3 posturi de îngrijitoare – posturi temporat vacante din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia.

 • Infirmieră – 6 posturi

      Condiții specifice:

– studii generale/medii;

– nu se solicită vechime. 

 • Îngrijitoare – 3 posturi

      Condiții specifice:

–  studii generale/medii;

        –  nu se solicită vechime.

           Condiții generale:

    a) cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

      Persoanele interesate vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița – Serviciul R.U.N.O.S un dosar cuprinzând următoarele documente:                                                  

 1. cerere de înscriere adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate, copie certificat de naștere și certificat de căsătorie, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă și după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în funcție, în meserie și în specialitatea studiilor absolvite – în copie;
 5. cazierul judiciar – se depune în original;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, care va conține, în clar, numele, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății – se depune în original;
 7. curriculum vitae.

Documentele prevăzute la lit. (b) – (d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Selecția personalului în vederea angajării se va face în urma unui interviu având la bază documentele mai sus solicitate.

Contractele individuale de muncă vor fi încheiate pe durată determinată, ce  nu va depăși 30 de zile de la data încetării stării de alertă pe teritoriul României.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița din municipiul Slobozia, str. C.D. Gherea nr. 1 județul Ialomița sau la telefon 0243/231.088 – Serviciul R.U.N.O.S.