Acte necesare

INFORMAȚII UTILE PENTRU OBȚINEREA DREPTURILOR COPIILOR 

 Acte necesare pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap a unui copil:

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantului legal depun la sediul DGASPC cel puțin următoarele documente lizibile, conform Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 din 19.12.2016:

 -   cerere-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap;
 -   copie a certificatului de naștere a copilului sau a actului de identitate;
 -   copii ale actelor de identitate a părinților/reprezentantului legal;
 -   copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței sau hotărâre a comisiei pentru protecția copilului;
 -   anchetă socială;
 -   fișa medicală sintetică;
 -   certificatul medical tip A5;
 -   copii ale documentelor medicale adiționale;

 -   fișa de evaluare psihologică, atunci când este cazul;
 -   fișa psihopedagogică;
 -   copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare;
 -   copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare, atunci când este cazul;

Depunerea dosarului se face cu cel putin 30 de zile înaintea expirării certificatului de handicap;

 

 GHID PRACTIC pentru monitorizarea copiilor exploatati si la risc de exploatare prin munca detalii

 

 BUNE PRACTICI IN PREVENIREA SI COMBATEREA EXPLOATARII COPIILOR PRIN MUNCA detalii

 

     Acte necesare pentru atestarea unei familii/persoană, ca familie/persoană aptă să adopte

 -   buletin/carte de identitate in copie;

 -   certificat de naştere in copie legalizată pentru adoptatori;

 -   certificat de căsătorie/hotărare de divorţ in copie legalizată;

 -   titlu de proprietate sau alt titlu care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei in copie legalizată;

 -   certificat de cazier judiciar;

 -   certificat medical de la Policlinica Judeţeană, tip Ministerul Sănătăţii, cu semnătura şi parafa fiecărui medic specialist;

 -   adeverinţă de venit;

 -   certificat de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

 -   caracterizări de la ultimul loc de muncă (minimum două pentru fiecare persoană/membru al cuplului conjugal);

 -   certificat medical privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care domiciliază solicitantul;

 -   declaraţie pe propria răspundere a persoanei/fiecărui membru al cuplului conjugal, dată in faţa notarului public, că nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti;

 -   declaraţie privind motivaţia de a adopta şi aşteptările persoanei/familiei in legătură cu varsta, sexul şi situaţia psihosociomedicală a copilului pe care doresc să -l adopte;

 -   declaraţie privind indicarea motivelor pentru care unul dintre soţi nu doreşte să adopte, in cazul in care cererea este formulată numai de către unul dintre soţi şi celălalt nu se asociază la cerere;

 -   cerere de evaluare pentru obţinerea atestatului.

 

Acte necesare pentru atestare in funcţia de asistent maternal:

 

 -   cerere motivată şi un curriculum vitae;

 -   copii xerox după certificatele de naştere şi căsătorie;

 -   o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte( nume, varsta, grad de rudenie);

 -   adeverinţe medicale pentru  toţi membrii familiei eliberate de medicul de familie;     

 -   caziere judiciare pentru solicitant şi pentru persoanele cu care locuieşte;

 -   copie după titlul de proprietate al casei sau al apartamentului sau contractul de inchiriere sau

declaraţia autentificată a titularului dreptului de proprietate prin care recunoaşte solicitantului dreptul de folosinţă asupra spaţiului in scopul tip angajare ;

 -   declaraţia celorlalte  persoane din familie că sunt de acord cu aceasta;

 -   anchetă socială de la Primărie;

 -   copii după B.I.;                    

 -   fişă medicală;

 -   adeverințe de venit

 -   copie după actul de studiu

 -   copie după cartea de muncă

 

 Acte  necesare  pentru  dosarul de instituire a măsurii de protecţie  plasament :

 Solicitarea  dumneavoastră  pentru  plasamentul  copilului

 Solicitarea  copilului  , in  cazul  in  care a  implinit  10  ani , pentru  plasament

 Acordul  părinţilor  cu  privire la  plasamentul  copilului

 Adeverinţe  de  venit  , cupon  de  pensie  ale  membrilor  familiei  care  a  solicitat  plasamentul

 Adeverinţe  medicale  pentru  membrii  familiei  care au  solicitat  plasamentul şi  adeverinţă  medicală  pentru  copil  care  să  conţină  şi  vaccinurile

 Copii  după  actele  civile  BI, CI , certificate  de  naştere  , certificat  de  căsătorie  , certificat  de  deces , hotărire  de  divorţ t dacă  este  cazul   ale  membrilor  familiei  care  au  solicitat  plasamentul  , in  cazul  in  care  s-a  schimbat  situaţia  familială 

 Copii  acte  civile  pentru  părinţi   BI, CI , certificate  de  naştere  , certificat  de  căsătorie  , certificat  de  deces , hotărare  de  divorţ t dacă  este  cazul  

 Adeverinţă  de  elev 

Acte  primărie :

  •        Evaluare  iniţială

  •        Fişă  de  monitorizare pe  termen  de  3  luni

  •        Raport  de  implementare  a  Planului  de  Serviciu

  •        Anchetă  psihosocială

  •        Plan  de  Serviciu

  •        Raport   referire  caz

categoria articolului: